• Start
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voorwaarden adverteren appartementen-bestuur-vve.nl
Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden die gelden voor de Overeenkomsten die u als Adverteerder met ons sluit. In deze Algemene Voorwaarden staat veel informatie die voor u als afnemer van belang kan zijn. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u bovendien aan om de Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken en te bewaren, zodat u deze later nog terug kunt lezen.

Artikel 1     Definities
1.1    Account: de eigen digitale omgeving van Adverteerder, die na registratie door de Adverteerder via de Website aan hem ter beschikking wordt gesteld.
1.2    Adverteerder: de natuurlijke of rechtspersoon al dan niet handelend in de uitoefening van zijn (gereglementeerd) beroep of bedrijf, die zich doormiddel van de Website beschikbaar stelt voor het verrichten van diensten, het doen van aanbiedingen en plaatsen van woningaanbod al dan niet voor hun opdrachtgevers. Gebruikers van de Website kunnen middels de Advertenties in contact treden met de Adverteerders.
1.3    Advertentie: de door Adverteerder geplaatste aanbieding van zijn aanbod (al dan niet als opdrachtnemer voor derden), werkzaamheden en andere diensten.
1.4    Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden.
1.5    Dienst: de Dienstverlening die door Dienstverlener wordt aangeboden via de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een online omgeving waarop Adverteerders hun werkzaamheden en informatie kunnen aanbieden, alsmede hun aanbod kunnen plaatsen (al dan niet als opdrachtnemer voor derden), waarop Gebruikers op hun beurt kunnen reageren of waarbij Gebruikers en Adverteerders met elkaar in contact kunnen komen.
1.6    Dienstverlener: apartementen-bestuur-vve.nl, onderdeel van Communicatie & Adviesbureau GCB, gevestigd te Nieuw Vennep en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 32040180.
1.7    Gebruiker: de bezoeker en gebruiker van de Website, die als doel heeft kennis te nemen van het aanbod van Adverteerder en van eventuele andere informatie op de Website.
1.8    Gebruikersvoorwaarden: de algemene voorwaarden die gelden voor de Gebruikers van de Website.
1.9    Overeenkomst: iedere afspraak of Overeenkomst tussen Dienstverlener en Adverteerder, van welke Overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.10    Website: de website van Dienstverlener, te raadplegen via www.appartementen-bestuur-vve.nl en aanverwante subdomeinen.
   

Artikel 2    Toepasselijkheid
2.1     De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Diensten en maken onderdeel uit van de Overeenkomst tussen Dienstverlener en Adverteerder.
2.2     Eventuele door Adverteerder aangedragen voorwaarden, uitzonderingen en/of aanvullingen maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Dienstverlener daar schriftelijk, uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan.
Artikel 3    Totstandkoming
3.1     De mogelijkheid tot het plaatsen van Advertenties wordt in verschillende varianten via de Website aangeboden. Dienstverlener bepaalt de inhoud van de diverse varianten.
3.2    De bedragen die Dienstverlener rekent voor een te plaatsen Advertentie of de af te nemen mogelijkheid tot het plaatsen van een Advertentie, worden tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, duidelijk op de Website vermeld.
3.3     Adverteerder aanvaardt het aanbod van Dienstverlener op elektronische wijze door het volledig invullen en voltooien van het daartoe bestemde elektronische formulier (bestelproces).
3.4     Met de aanvaarding komt een Overeenkomst tot stand.
3.5     De uitleg omtrent uiteindelijke mogelijkheid tot het plaatsen van Advertenties en de wijze waarop dit gebeurt, wordt op de Website, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, medegedeeld.
3.6     Dienstverlener zal de Overeenkomst per email bevestigen.
3.7    Het herroepingsrecht is uitgezonderd voor het plaatsen van een Advertentie. De Adverteerder (niet in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf) gaat akkoord met directe volledige uitvoering van de Overeenkomst en ziet daarbij af van het herroepingsrecht.


Artikel 4    Bevestiging en Archivering
4.1.     Indien het bestelproces succesvol is doorlopen, verzendt Dienstverlener een automatische bevestiging van de totstandkoming van de Overeenkomst.
4.2.     De bevestiging bevat tevens de inhoud van de Overeenkomst, zoals opgeslagen bij Dienstverlener.


Artikel 5     Prijzen en Betaling
5.1     Alle tarieven op de Website zijn onder voorbehoud van (kennelijke) typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
5.2     Bij het aanbod wordt duidelijk vermeld of de prijzen inclusief of exclusief omzetbelasting (btw) zijn weergegeven.
5.3     Adverteerder is voor het gebruik van de Diensten aan Dienstverlener een vergoeding verschuldigd.
5.4     Adverteerder dient eventuele verschuldigde bedragen vooraf te voldoen op een wijze zoals wordt aangeboden en bepaald door Dienstverlener.
5.5    Bij niet tijdige betaling is Adverteerder, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
5.6    Indien Adverteerder zelf Advertenties en andere materialen van de Website verwijdert, terwijl hij nog recht had op de ruimte op de Website, geeft dit geen recht tot restitutie van een eventueel betaald bedrag.
 

Artikel 6     Looptijd Advertentie
6.1    Een Advertentie wordt geplaatst voor een maximale periode van twaalf (12) maanden. Indien het aangebodene (onderwerp Advertentie) niet meer beschikbaar is, wordt Adverteerder geacht de Advertentie te verwijderen. Resterende tijd kan niet gebruikt worden voor een nieuwe Advertentie.
6.2     Indien Adverteerder meerdere Advertenties afneemt, althans de mogelijkheid tot plaatsen van die Advertenties afneemt, geldt artikel 6.1 onverminderd. De termijn als bedoeld in 6.1 gaat pas in na plaatsing van de daadwerkelijke Advertentie.
6.3    Een nog niet gebruikte mogelijkheid tot het plaatsen van een Advertentie moet gebruikt worden binnen een (1) jaar na de totstandkoming van de Overeenkomst.
6.4    Na afloop van de in 6.1 genoemde periode, krijgt Adverteerder de mogelijkheid de Advertentie met eenzelfde periode te verlengen. Er vindt geen automatische verlenging plaats.


Artikel 7    Toegang Account/Website
7.1     Dienstverlener zal Adverteerder toegang tot een Account en de Website verschaffen. Daartoe kan Adverteerder een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken.
7.2     Via de Website verkrijgt de Adverteerder toegang tot de mogelijkheid van het plaatsen van Advertenties, het plaatsen van informatie over zichzelf en informatie van meer algemene aard die te maken heeft met zijn dienstverlening.
7.3     Het is Adverteerder verboden de gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden te verstrekken of over te dragen. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor misbruik en mag ervan uit gaan dat een Adverteerder, die zich aanmeldt middels een Account bij Dienstverlener, ook daadwerkelijk de persoon is als wij hij zegt dat hij is. Adverteerder dient Dienstverlener op de hoogte te stellen als hij een vermoeden heeft dat het wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden. Dienstverlener heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
7.4     Indien Dienstverlener tot het besef komt dat de inloggegevens van de Adverteerder bekend zijn bij onbevoegde derden, stelt zij hem daarvan op de hoogte en neemt zij passende maatregelen.
7.5     Adverteerder houdt de op zijn Account vermelde contactgegevens up to date en staat in voor de juistheid daarvan. Adverteerder stelt Dienstverlener onverwijld elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in overige (persoons) gegevens die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijn.
7.6     De door Dienstverlener ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan.


Artikel 8    Dienstverlening
8.1     Dienstverlener biedt op de Website een mogelijkheid aan waarop Gebruikers en Adverteerder met elkaar in contact kunnen komen. Adverteerders bieden via de Website, conform deze Algemene Voorwaarden hun (woning)aanbod en eventuele werkzaamheden aan, waarop de Gebruikers, conform de Gebruikersvoorwaarden kan reageren en met de Adverteerder in contact kan treden. Dienstverlener heeft hierbij slechts een faciliterende rol en heeft geen invloed op de uiteindelijke Overeenkomst die Adverteerder met de Gebruiker sluit. Dienstverlener is ten alle tijde gerechtigd om haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen. Adverteerder zal vaak in opdracht van derden Advertenties op de Website plaatsen.
8.2     Dienstverlener heeft de inhoud van de Website met groots mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie aangaande Advertenties en profielen is echter afkomstig van de Adverteerders. Deze zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Advertenties en andere door Adverteerders geplaatste informatie.
8.3     Dienstverlener draagt geen verantwoordelijkheid voor het voldoen van verplichtingen door Gebruikers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betaling/contractverplichting door de Gebruiker of andere verplichtingen ontstaan tussen Gebruiker en Adverteerder door gebruik van de Website.
8.4     Doordat Dienstverlener slechts een faciliterende rol speelt, kan Dienstverlener niet garanderen dat de dat Gebruikers juiste gegevens aan de Adverteerders verstrekken.
8.5    Dienstverlener kan geen enkele garantie bieden aan de te behalen resultaten. Dienstverlener kan ook geen garantie bieden ten aanzien van de plaats waar de Advertenties op de Website worden getoond. Indien dit wel mogelijk is, wordt dit apart overeengekomen.
8.6     Adverteerder vrijwaart Dienstverlener voor alle claims van derden verband houdende met het in artikel 8 gestelde.
8.7     De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Dienstverlener kan echter niet garanderen dat alle door haar zelf geplaatste informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle informatie op de Website en in andere van Dienstverlener afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.
8.8     Verder kan Dienstverlener niet garanderen dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen en dat derden niet de Website en/of de systemen van Dienstverlener onrechtmatig zullen gebruiken.
8.9    Dienstverlener zal zich houden aan eventuele beveiligingseisen aan haar systemen, indien hier maatregelen voor zijn geëist. Te denken valt aan het beveiligd doorsturen van de gegevens van Gebruiker.
8.10    Dienstverlener acht kwaliteit van het aanbod op haar Website als belangrijk streven. Dienstverlener doet alles in haar kunnen om te controleren of Adverteerder voldoet aan de kwaliteitseisen die Dienstverlener stelt.


Artikel 9    Gebruik van de Dienst
9.1     De Adverteerder garandeert dat alle gegevens die hij opgeeft, waaronder maar niet beperkt tot zijn naam, adresgegevens, e-mail, telefoon en andere gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert de Adverteerder dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Dienst en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien er sprake is van een gereglementeerd beroep, zal Adverteerder hier bewijs van overhandigen, indien Dienstverlener dit vraagt.
9.2     Door het aanbieden van gegevens op de Website, waartoe in ieder geval Advertenties behoren, maar ook informatie over producten, werkzaamheden, offertes, prijzen, aanbod van opdrachtgevers etc. geeft de Adverteerder toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert hij tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Adverteerder begrijpt dat de plaats van de Advertenties en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Dienstverlener bepaalt hoe en waar de Advertentie wordt getoond.
9.3     Adverteerder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Of en hoe er geadverteerd mag worden, kan geregeld zijn in reglementen voor bepaalde beroepsgroepen. Het is aan Adverteerder om hier volledig aan te voldoen, indien hij gebruik maakt van de Diensten.
9.4     Het is verboden de Website te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de Website van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het plaatsen van advertenties voor zaken die tegen de wet.
Daarnaast is het verboden om
•    onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
•    informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic);
•    informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
•    informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
•    de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie.
9.5     Dienstverlener behoudt zich het recht voor de door de Adverteerder opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Dit uiteraard wel naar redelijkheid. Dienstverlener behoudt zich tevens het recht voor om Advertenties en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website. Dit naar beoordeling van Dienstverlener. Dienstverlener zal dit Adverteerder in voorkomend geval per e-mail mededelen.
9.6     Het in het vorige lid gestelde zal uitgevoerd kunnen worden als de bedoelde informatie bijvoorbeeld onjuist of onbetrouwbaar is, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig is jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Adverteerder op schadevergoeding. Dit kan ook uitgevoerd worden naar aanleiding van een klacht van een derde. Dienstverlener voert geen actieve filtering uit op de geplaatste Advertenties.
9.7     Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Adverteerder worden verkregen, mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen maar niet beperkt tot iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen en of te publiceren voor welke reden dan ook.
9.8    Adverteerder verklaart dat hij de ontvangen gegevens (persoonsgegevens Gebruiker) op een correcte manier verwerkt en opslaat en dat hij hiervoor doeltreffende maatregelen heeft getroffen.
9.9     Bij alle zoals in dit Artikel gestelde overtredingen en onrechtmatigheden heeft Dienstverlener het recht om de Overeenkomst te ontbinden, de Advertenties van Adverteerder te verwijderen en hem de toegang tot de Website te ontzeggen. Daarnaast is Dienstverlener gerechtigd derden (autoriteiten) in te lichten, indien dit noodzakelijk is of om persoonsgegevens van Adverteerder af te geven indien dit wettelijk noodzakelijk is.


Artikel 10    Onderhoud
10.1     Dienstverlener is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken, als dit bijvoorbeeld nodig is voor onderhoud of het aanpassen van de Website. Hierdoor ontstaat echter nooit het recht op schadevergoeding.


Artikel 11     Privacy
11.1     Indien Gebruiker in contact treedt met een Adverteerder, verstrekt hij zijn persoonsgegevens aan Adverteerder en derhalve niet aan Dienstverlener. Dienstverlener heeft geen invloed op hoe Adverteerders met de persoonsgegevens van Gebruikers omgaan en welke gegevens Gebruikers zullen verstrekken aan Adverteerder. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door Adverteerder. Adverteerders garanderen derhalve, als reeds vermeld in artikel 9.7 en verder dat zij conform de geldende wet en regelgeving de persoonsgegevens welke zij ontvangen, verwerken.
11.2    Dienstverlener slaat de door Gebruiker verstrekte gegevens niet op, maar stuurt deze enkel door naar Adverteerder.
11.3     Op de Website bevinden zich links naar webpagina’s van derden. Deze derden gaan op hun eigen wijze om met persoonsgegevens. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het privacybeleid van deze derden.


Artikel 12     Aansprakelijkheid
12.1.     Dienstverlener aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit Artikel blijkt.
12.2.     Dienstverlener is, uit welke hoofde dan ook, slechts aansprakelijk jegens Adverteerder in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. De aansprakelijkheid geldt uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
12.3     Iedere aansprakelijkheid van Dienstverlener voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
12.4     Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade, geleden door Adverteerder of door derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van gegevens, omzet, dan wel schade wegens openbaarmaking daarvan en immateriële schade, welke ontstaan is door of verband houdt met het gebruik en de werking van de Website.
12.5     Het in de vorige leden van dit Artikel gestelde is niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Dienstverlener.
12.6     De aansprakelijkheid van Dienstverlener jegens Adverteerder wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien hij Dienstverlener onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Dienstverlener ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dienstverlener in staat is adequaat te reageren.


Artikel. 13    Vrijwaring
13.1     Adverteerder vrijwaart Dienstverlener voor alle aanspraken van derden, waaronder uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met een gesloten Overeenkomst met Dienstverlener, maar ook aangaande Overeenkomsten gesloten met Gebruikers. Hieronder wordt in ieder geval ook verstaan dat Adverteerder Dienstverlener vrijwaart voor alle aanspraken van derden, waaronder uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente welke verband houdt met de door Adverteerder zelf geplaatste Informatie.
13.2     Het vorige lid van dit Artikel is niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Dienstverlener.


Artikel. 14    Beveiliging
14.1     Dienstverlener spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Dienstverlener legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.


Artikel. 15    Verwijdering
15.1  Onverminderd het in de Algemene Voorwaarden gestelde heeft Dienstverlener (zonder recht op restitutie, dan wel enige vorm van schadevergoeding geclaimd door Adverteerder), het recht om de Adverteerder uit te sluiten van gebruik van de Website, zijn Account te blokkeren en zijn Advertenties te verwijderen in de volgende gevallen:
de Adverteerder op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden en bijvoorbeeld geen bevoegdheid tot het plaatsen van aanbod en materialen;
de Adverteerder inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
de Adverteerder in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving;
de Adverteerder medewerkers van Dienstverlener of Gebruiker onheus bejegend door middel van onder andere maar niet alleen smadelijke, lasterlijke, vulgaire, obscene en racistische uitingen.

Artikel 16.     Overmacht
16.1.     Dienstverlener is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting aan Adverteerder indien een omstandigheid waar Dienstverlener geen invloed op kan uitoefenen de nakoming belet.
16.2.     In geval van dergelijke overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, internet, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, ziekte bij personeel van Dienstverlener en wanprestaties van leveranciers van wie Dienstverlener in de uitvoering van een Overeenkomst afhankelijk is, kan de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien de situatie van overmacht de nakoming voor langer dan twee maanden belet, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige verplichting tot schadevergoeding daardoor ontstaat.


Artikel 17    Intellectuele Eigendom
17.1 Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen die door Dienstverlener zelf gepubliceerd zijn op de Website, liggen bij Dienstverlener of bij de samenwerkende derden en/of haar licentiegevers, met uitzondering van de door de Adverteerder geplaatste materialen in hun Advertenties of anderszins. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dienstverlener, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
17.2     Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.
17.3     Het in 17.1 gestelde houdt ook in dat het Adverteerder niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dienstverlener, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiele gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
17.4     Adverteerder garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen Advertenties of anderszins, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Adverteerder vrijwaart Dienstverlener volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.
17.5    Adverteerder verleent Dienstverlener een niet-exclusief eeuwigdurend gebruiksrecht op alle door Adverteerder geplaatste materialen, die onderdeel uitmaken van de Advertentie, zijn Account en andere informatie en materialen die hij via de Website publiceert.


Artikel 18     Wijzigingen Voorwaarden
18.1     Dienstverlener behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Dienstverlener zal er voor zorgen dat de meest actuele versie op de Website staat vermeld. De versie welke ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst is gepubliceerd, is de geldige.

Artikel 19    Slotbepalingen
19.1     Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
19.2     Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op deze Voorwaarden en de Overeenkomst.
19.3     Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter binnen het arrondissement Noord Holland.
19.4     Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
19.5     Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.


Contact
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden nog vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
 
www.appartementen-bestuur-vve.nl
onderdeel van
Communicatie & Adviesbureau Dienstverlener
Havenstraat 131-1, 1211 KK Hilversum
Tel. 06-21.10.42.42
Email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
BTW: NL 1173.42.245 BO1
KvK:  320.40.180

AfdrukkenE-mail

Copyright: appartementen-bestuur-vve.nl
Disclaimer
Algemene voorwaarden
Gebruikersvoorwaarden

Realisatie: Inndesign Productpromotie