• Start
  • Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden website appartementen-bestuur-vve.nl
Inleiding
Appartementen-bestuur-vve.nl, onderdeel van Comunicatie & Adviesbureau GCB, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32040180, hierna te noemen Dienstverlener, geeft je hierbij toegang tot appartementen-bestuur-vve.nl (hierna: ‘Website’) en nodigt je uit kennis te nemen van haar aanbod. Dienstverlener behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen.

Appartementen-bestuur-vve.nl is een Website waarop aanbieders van vastgoed (hierna: ‘Aanbieders’) kunnen adverteren en waarop bezoekers (hierna: ‘Gebruikers’) kunnen zoeken binnen het aanbod van de Aanbieders. Er kan op diverse manieren en op diverse kenmerken gezocht worden.

Je sluit in beginsel geen overeenkomst met Dienstverlener via de Website. Wel kun je contact opnemen met de Aanbieders of bijvoorbeeld direct reageren op het aanbod van deze Aanbieders. Dienstverlener biedt enkel de mogelijkheid om beide partijen samen te brengen en staat buiten de relatie tussen jou als Gebruiker van de Website en de Aanbieders.

Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden (ook ‘Gebruikersvoorwaarden’) die gelden voor het gebruik van de Website. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van de Website en reageert op het aanbod van Aanbieders. Wij adviseren je dan ook de Algemene Voorwaarden goed door te nemen. Het is bovendien aan te raden deze Voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je deze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel. 1    Algemeen
1.1     Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2     Door het gebruik van de Website gaat Gebruiker akkoord met de toepasselijkheid van deze Gebruikersvoorwaarden.
1.3     Gebruiker kan geen dienst of product afnemen bij Dienstverlener en Gebruiker kan derhalve geen overeenkomst sluiten met Dienstverlener. Dienstverlener geeft Gebruikers slechts toegang tot de door de Aanbieders aangeboden Advertenties (hierna: Aanbod), waarop de Gebruiker al dan niet kan reageren.

Artikel.2     Dienstverlening
2.1     Dienstverlener biedt op de Website een plaats waar Gebruikers en Aanbieders met elkaar in contact kunnen komen. Aanbieders bieden via de Website, conform gestelde voorwaarden, hun diensten en bijvoorbeeld vastgoed-aanbod aan, waarop de Gebruiker met de Aanbieder in contact kan treden. Gebruikers kunnen zelf ook “gezocht” of “ruilen” advertenties plaatsen. Dienstverlener heeft hierbij slechts een faciliterende rol en heeft geen invloed op de uiteindelijke overeenkomst die Gebruiker met de Aanbieder sluit. Dienstverlener is ten alle tijde gerechtigd om haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
2.2     Dienstverlener heeft de inhoud van de Website met groots mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie aangaande Aanbod, profielen, advertenties, teksten, afbeeldingen etc. is echter afkomstig van de Aanbieders. Deze zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bedoelde content.
2.3     Gebruiker begrijpt dat het Aanbod en uitleg van Aanbieders op de Website afkomstig is van de genoemde Aanbieders en de eventuele partijen waarvoor de Aanbieder als gemachtigde optreedt en niet is samengesteld door Dienstverlener. Dienstverlener kan derhalve ook niet instaan voor de juistheid van de informatie. Dienstverlener kan ook niet instaan voor de kwaliteit, veiligheid en integriteit van de Aanbieder en zijn of haar werkzaamheden.
2.4     Dienstverlener draagt geen verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Aanbieders en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, levering van vastgoed en rechten en dienstverlening door de Aanbieder. Gebruiker moet zelf, indien nodig, nader onderzoek verrichten, zoals dat ook van hem verwacht wordt bij de aanschaf van onroerende zaken of rechten daarop.
2.5     Doordat Dienstverlener slechts een faciliterende rol speelt, kan Dienstverlener niet garanderen dat de Aanbieders hun werkzaamheden naar juistheid uitvoeren of de beoogde kwaliteit garanderen als is aangegeven in het Aanbod. Dienstverlener spant zich wel in om de kwaliteit van de Aanbieders en hun Aanbod te waarborgen. Aanbieders worden dan ook aan bepaalde voorwaarden gebonden. Dienstverlener wil een Aanbod bieden waarbij een Gebruiker meer informatie kan vinden dan gebruikelijk is bij eventuele andere websites en bemiddelingsdiensten over het aangeboden appartementsrecht, de bijbehorende lidmaatschappen in de eventuele Vereniging van Eigenaren of over de aangeboden onroerende zaak.
2.6     Gebruiker vrijwaart Dienstverlener voor alle vorderingen van derden die verband houden met het in dit Artikel gestelde en/of die verband houdt met de gesloten overeenkomst met de Aanbieder en diens opdrachtgevers/partijen voor wie Aanbieder optreedt.
2.7     De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Dienstverlener kan echter niet garanderen dat door haar zelf geplaatste informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle informatie op de Website en in andere van Dienstverlener afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
2.8    Dienstverlener zal zelf ook informatie op haar site plaatsen, die verband houdt met hetgeen wordt aangeboden op de Website. Het betreft dan geen bindend advies, maar slechts nadere informatie. Indien Gebruiker vanuit Dienstverlener nader advies wenst, kan hij hiertoe een aanvraag doen.

Artikel 3.      Aansprakelijkheid
3.1     Gebruiker begrijpt dat Dienstverlener slechts bemiddelt en derhalve niet aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de overeenkomst die Gebruiker sluit met de Aanbieder en/of diens opdrachtgever.
3.2     Dienstverlener is tevens niet aansprakelijk voor een technische mankement en/of het niet meer (ook tegen een bepaalde prijs) beschikbaar zijn van een Aanbod, waardoor Gebruiker niet meer kan reageren op het Aanbod.
3.3     Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de overeenkomst welke Gebruiker uiteindelijk sluit met een via de Website in contact gekomen Aanbieder en/of diens opdrachtgever.
3.4    De Website bevat eventueel links naar websites van derden. Dienstverlener staat niet in voor de juiste werking van deze links. Dienstverlener heeft geen zeggenschap over deze websites en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid welke ontstaat na gebruik en/of bezoek aan deze websites.

Artikel 4    Gebruik
4.1    De Website is vrij te gebruiken. Echter, na elke gebruikssessie worden alle gegevens gewist die Gebruiker heeft ingevoerd. Om gegevens op te kunnen slaan om ze bij later gebruik opnieuw op te kunnen roepen, en om andere geavanceerde functies te gebruiken, kan Gebruiker zich ook eerst registreren.
4.2    Gebruiker dient de toegang tot de account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder het wachtwoord dient strikt geheim te blijven. Dienstverlener mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf de account onder leiding en toezicht van Gebruiker gebeurt. Gebruiker is dus aansprakelijk voor al deze handelingen.
4.3    Het is verboden de Website te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de Website van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het plaatsen van advertenties voor zaken die tegen de wet.
4.4    Daarnaast is het verboden om
•    onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
•    informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic);
•    informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
•    informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
•    de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden (ook Advertereders) met door dezen ongewenste communicatie.
4.5    Indien Dienstverlener constateert dat Gebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Dienstverlener zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
4.6    Indien naar het oordeel van Dienstverlener hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Dienstverlener of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Dienstverlener gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
4.7    Dienstverlener is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
4.8    Dienstverlener kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Gebruiker verhalen. Gebruiker vrijwaart Dienstverlener van alle claims van derden in verband met de door Gebruiker geplaatste en/of verzonden informatie.

Artikel 5.    Onderhoud
5.1     Dienstverlener is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken, als dit bijvoorbeeld nodig is voor onderhoud of het aanpassen van de Website. Hierdoor ontstaat echter nooit het recht op schadevergoeding.


Artikel 6.     Privacy
6.1     Dienstverlener verwerkt de persoonsgegevens van Gebruikers conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.
6.2     Indien Gebruiker in contact treedt met een Aanbieder, verstrekt hij zijn persoonsgegevens aan die Aanbieder en derhalve niet aan Dienstverlener. Dienstverlener heeft geen invloed op hoe Aanbieders met de persoonsgegevens van Gebruikers omgaan en kan niet garanderen dat deze Aanbieders op een betrouwbare of veilige manier met de persoonsgegevens van Gebruiker omgaan.
6.3     Op de Website bevinden zich links naar webpagina’s van derden. Deze derden gaan op hun eigen manier om met persoonsgegevens. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het privacy beleid van deze derden.
6.4     Dienstverlener spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Dienstverlener legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.Artikel 7.     Rechten van intellectuele eigendom
7.1     Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen die door Dienstverlener zelf gepubliceerd zijn op de Website, liggen bij Dienstverlener of bij de samenwerkende derden en/of haar licentiegevers, met uitzondering van de door de Aanbieder geplaatste materialen in hun advertenties, oproepen etc. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dienstverlener, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
7.2     Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.
7.3     Het in 7.1 gestelde houdt ook in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dienstverlener, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.


Artikel 8.    Klachten en Meldingen
8.1     Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is, kan hij dit aan Dienstverlener melden via/door middel van de daartoe bestemde contactmogelijkheden op de Website. Aan de hand van de door deze Gebruiker op te geven gegevens, zal Dienstverlener de melding in behandeling nemen.
8.2     Indien Gebruiker een klacht heeft over Dienstverlener zelf, kan hij deze klacht indienen via de contactgegevens zoals op de Website en onderaan deze voorwaarden zijn vermeld. Dienstverlener zal zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van de klacht reageren per e-mail.
8.3     Indien Gebruiker een klacht heeft over de dienstverlening van een via Dienstverlener gevonden Aanbieder, kan hij deze klacht indienen via de contactgegevens zoals op de Website en onder in deze voorwaarden vermeld. Dienstverlener zal zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht reageren per e-mail. Het staat Dienstverlener in het in dit artikel bedoelde echter vrij om wel of geen maatregelen te treffen jegens de adverterende Aanbieder.

Artikel 9.    Slotbepalingen
9.1     Op deze Algemene Voorwaarden en de eventuele overeenkomsten tussen Gebruiker en Dienstverlener is Nederlands recht van toepassing.
9.2     Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan tussen Gebruiker en Dienstverlener worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Noord Holland.
9.3    Indien een bepaling in deze Gebruikersvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruikersvoorwaarden niet aan. Dienstverlener zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.4     Onder “schriftelijk” wordt in deze Gebruikersvoorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
Mocht je na het lezen van deze Gebruikersvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.
 
www.appartementen-bestuur-vve.nl
onderdeel van
Communicatie & Adviesbureau GCB
Havenstraat 131-1, 1211 KK Hilversum
Tel. 06-21.10.42.42
Email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
BTW: NL 1173.42.245 BO1
KvK:  320.40.180

AfdrukkenE-mail

Copyright: appartementen-bestuur-vve.nl
Disclaimer
Algemene voorwaarden
Gebruikersvoorwaarden

Realisatie: Inndesign Productpromotie